PRIVACY STATEMENT CLADDING POINT B.V.

Cladding Point
Het  privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Cladding Point B.V. (KvK 09165980), hierna aan te duiden als Cladding Point.

Verwerking van persoonsgegevens door Cladding Point
Voor Cladding Point is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Cladding Point respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Om volledig te voldoen aan de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (AVG), hebben we uw toestemming hiervoor nodig.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Cladding Point verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder incasso inbegrepen
 4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 1. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Cladding Point;
 2. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 1. voor het kunnen verzenden van (digitale) nieuwsbrieven en documentatie die u per post en per e-mail worden verzonden
 2. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 3. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG);
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG);
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG);
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Cladding Point of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).

Voor de hiervoor als 5 en 7 genummerde doeleinden beroept Cladding Point zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Cladding Point is in die gevallen gelegen in het kunnen voeren van een effectief marketing beleid. U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan is het uitgangspunt van Cladding Point dat zij niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Uw gegevens worden door Cladding Point verstrekt aan de volgende partijen: leveranciers
De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats: Het in behandeling nemen, verwerken en afsluiten van orders/ projecten en marketing doeleinden.
De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacy statement.
Cladding Point verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking
 • Cladding Point wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.
  Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Cladding Point, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Cladding Point maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Beveiliging van persoonsgegevens
Cladding Point zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 • Inzagerecht: U heeft het recht de door Cladding Point verwerkte persoonsgegevens in te zien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht: U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • Recht van bezwaar: Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Cladding Point en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt. Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Cladding Point om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.
 • Recht op beperking: U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Cladding Point de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Cladding Point de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om de door u aan Cladding Point verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen).

U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

 • Intrekken van toestemming: U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

 

Beheer en gegevens website
Cladding Point B.V. respecteert uw gegevens en zal deze ook als zodanig behandelen en verwerken conform de AVG.
www.claddingpoint.nl staat onder beheer van Cladding Point B.V.
Uw gegevens naar aanleiding van een bezoek aan onze website worden niet bewaard.
Middels WordPress Statistics worden de bezoekersaantallen bijgehouden, welke pagina’s het meest bezocht worden en hoe  gebruikerservaring verbeterd kan worden.
Informatie welke middels onze site wordt opgevraagd zal geschieden via een externe e-mail link en zal derhalve niet worden opgeslagen/ bewaard.
Middels Social Media (LinkedIn, Facebook, Instagram en Printerest) voorzien we  onze klanten en relaties van informatie en houden we u vrijblijvend op de hoogte van de laatste trends en informatie.

 Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 Wijzigingen
Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Cladding Point. Derhalve adviseren wij u zo nu en dan deze pagina te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 01-05-2020.

Cladding Point kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Handelsweg 12, 6662 NH Elst
info@claddingpoint.nl
+31(0)26 365 06 30