There is no planet B.

Circulair Bouwen

Bij Cladding Point geloven wij in het overwinnen van obstakels, mede daarom zijn wij de afgelopen jaren baanbrekend geweest op het gebied van duurzaamheid en willen het voortouw nemen voor een positieve verandering; een Circulaire Bouweconomie.

Wist u dat?

De bouwsector nog altijd zorgt voor circa 40% van de totale CO2-uitstoot. Daarnaast neemt de schaarste van grondstoffen enorm toe en raken ze simpelweg op. Dus circulair bouwen is een noodzaak!

Wat is Circulair bouwen?

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Meetbaar

Cladding Point vindt het belangrijk dat een Circulaire Bouweconomie ook meetbaar is. Daarom hebben wij ervoor gekozen om voor onze producten een EPD (Environmetal Product Declaration) op te stellen. Dit geeft u inzicht in de duurzaamheid van onze sandwichpanelen over de gehele levenscyclus (LCA). In Nederland gebruiken we de EPD’s ook om te berekenen hoeveel milieuschade een gebouw veroorzaakt ten opzichte van haar omgeving. Dit wordt gedaan in de milieuprestatie voor gebouwen ook wel bekend als de MPG. Door onze producten te selecteren verlaagt u de milieuschade van uw gebouw. Bijzonder is dat onze producten beschikken over een EPD met een Categorie 1 kaart die voldoet aan de regelgeving van de RVO. Dit is het hoogst haalbare niveau en hiermee kan de gebouweigenaar diverse subsidiemogelijkheden en een substantieel fiscaal voordeel behalen.  De EPD’s van Cladding Point worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase en dragen bij aan de certificeringen van BREEAM-NL of LEED.

There is no Planet B

Als branche moeten we daarom samen iets ondernemen. Cladding Point wacht niet, maar pakt zelf het voortouw met circulaire innovaties, zoals Cirpa.

Wat is Cirpa?

Cirpa is ontstaan uit behoefte en besef. Met Cirpa besparen we grondstoffen en verlagen we meetbaar de impact van onze sandwichpanelen. Dit doen we door aantoonbaar onze producten een tweede of derde levensduur te schenken, waarmee nieuwe grondstoffen niet nodig zijn en de afvalberg wordt gereduceerd. Tijdens het ontwerpen van gebouwen houdt u rekening met de losmaakbaarheid van uw sandwichpanelen. Om zorg te dragen dat de grondstoffen hoogwaardig worden hergebruikt of gerecycled ontvangt u een terugnamegarantie bij onze sandwichpanelen. Met deze garantie heeft u als eindgebruiker het bewijs dat grondstoffen op een duurzame en circulaire manier teruggebracht worden in de keten.
Lees meer op: cirpa.nl

Nederland circulair in 2050

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.

Doelstellingen circulaire economie

Het kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken:

  1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn. Grondstoffen worden gebruikt voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding;
  2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu;
  3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Deze doelstellingen staan in het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

 

Onze verantwoordelijkheid

Bij Cladding Point nemen we onze verantwoordelijkheid. Daarom werken we hard aan zaken die er echt toe doen. Door het gebruik van verantwoorde materialen in onze sandwichpanelen en het streven naar 100% circulair zijn. En hoe we werken met onze leveranciers? We zorgen er voor dat we een positieve impact hebben op iedereen waarmee we zaken doen, op basis van eerlijkheid en gelijkwaardigheid. We beseffen ons dat het niet gemakkelijk zal worden, maar wachten is geen optie. Zo bouwen we samen aan een betere toekomst.

Voor het klimaat
Voor het klimaat

Verantwoord ondernemen
Verantwoord ondernemen

Circulaire economie
Circulaire economie

Samen bouwen
Samen bouwen

Circular Organisation for Rebuild


Wij geloven in de “circulaire economie” als nieuw economisch model en juichen alle ontwikkelingen in deze transitie toe. Daarom pleiten wij voor een nieuwe vorm van circulair bouwen, waar gebiedsontwikkeling en de grondstof schaarste als belangrijkste pijlers bovenaan staan. In onze ogen zal dit vooral bestaan uit samenwerking met partners zoals Cladding Point.

Directie AdviesbureauCOR

 

 

 

Cradle to Cradle is een raamwerk waarbinnen bedrijven hun producten en processen verbeteren richting positieve impact op duurzaamheid. De filosofie achter Cradle to Cradle (van wieg tot wieg, ofwel: kringloop) is dat alle materialen na gebruik in een product nuttig inzetbaar zijn in een ander product. Het uiteindelijke streven is dat materialen en producten een positieve voetafdruk hebben, in plaats van een negatieve.

BES 6001 is een door BRE Engeland ontwikkelde certificeringsmethodiek speciaal gericht op de onderbouwde herkomst van materialen (responsible sourcing). Voor producenten van bouwproducten is dit de gangbare norm die de duurzaamheid beoordeelt. Het gaat dan om de eigen bedrijfsprocessen zoals inkoop en productie, maar ook om de duurzaamheid van de keten.

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Onze partners

Brucha; productielocatie Oostenrijk

ARPANEL; productielocatie Polen

CIRPA; circulair bouwen met sandwichpanelen

Mobilane; specialist in groengevels

Adviesbureau COR; Circulation Organisation for Rebuild

Nexteria; aantoonbaar circulair bouwen

Het moet en kan dus anders