Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Cladding Point B.V.                                 

 

 1. Definities:   In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
  verkoper: Cladding Point B.V., gevestigd te Elst, nader te noemen CP,
  koper: de partij aan wie CP aanbiedingen doet, en/of de partij met wie CP een overeenkomst sluit tot levering van producten  en/of zaken aanbieding: de door CP geoffreerde levering van producten en/of zaken, aanvraag van koper tot levering van producten en/of zaken door CP.
  overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding,
  partijen: CP en de koper gezamenlijk.

 

 1. Toepassing:

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van verkoop en levering  (daaronder tevens begrepen de offertes en onderhandelingen voorafgaande aan de overeenkomsten) waarbij CP als partij betrokken is.
2.2     De toepasselijkheid van de door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3     Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van CP tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.
2.4     Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons Privacy statement. claddingpoint.nl/disclaimer/

 

 1.       Aanbiedingen:

3.1     Alle aanbiedingen van CP zijn vrijblijvend. CP kan haar aanbiedingen herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij CP bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van CP dan kan CP het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 14 dagen na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat CP daarvoor een nadere mededeling dient te doen. Een door CP gedaan mondeling of handgeschreven aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard door degene tot wie het gericht is, anders vervalt deze, tenzij CP uitdrukkelijk laat weten dat dit niet het geval is. Indien onverhoopte omstandigheden zich voordoen welke invloed hebben op prijzen, heeft CP het recht om per direct de geldende offerte te laten vervallen.
3.2     Indien een order zonder voorafgaande prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gemaakte offerte door CP tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.
3.3     CP kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens CP alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie het aanbod gericht is.
 3.4     Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het product zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

 

 1.       Overeenkomsten:

4.1     Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van CP ondertekend, door een daartoe bij rechtswege bevoegd persoon, en aan CP retourneert voordat de aanbieding vervalt tenzij hiervan door CP bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de koper de aanbieding van CP eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst, na schriftelijke aanvaarding ervan door CP.
4.2     In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien CP na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van CP bepaalt de inhoud van de overeenkomst.
4.3     Indien de koper krachtens de overeenkomst de vorm, de afmeting of andere kenmerken van de zaken nader moet bepalen en de koper die specificatie niet op het overeengekomen tijdstip of binnen een redelijke termijn na de ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van CP aangeeft, kan CP onverminderd zijn eventuele andere rechten, zelf overgaan tot specificatie in overeenstemming met de bij CP op dat moment bekende behoeften van de koper. Gaat CP zelf tot specificatie over, dan moet CP de bijzonderheden daarvan ter kennis van de koper brengen en hem een redelijke termijn toestaan voor een nadere specificatie. Maakt de koper na ontvangst van een zodanige mededeling niet binnen de gestelde termijn van deze mogelijkheid gebruik, dan is de door CP verrichte specificatie bindend.
4.4     Tenzij anders overeengekomen behoudt CP zich het recht voor de af te leveren goederen te voorzien van zijn naam en/of handelsmerk.
4.5       Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen waarbij de schriftelijke bevestiging van CP bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

 

 1.       Prijzen:

5.1     De levering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de koper verstrekte prijslijst/ aanbieding en hetgeen is overeengekomen.
5.2     Prijzen gelden per aantal, per m² dan wel per pallet of andere genoemde eenheid en zijn exclusief omzetbelasting.
5.3       Indien levering af-magazijn geschiedt, is de prijs inclusief verpakking en laden en exclusief pallet/        transportkosten.
5.4     Indien na de datum van de aanbieding, ook indien CP een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is CP gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
5.5     CP is ook na de totstandkoming van de overeenkomst bevoegd prijzen aan te passen aan de meest recente prijslijst geldend ten tijde van de aflevering. Koper is in geval van deze prijsverhoging bevoegd de overeenkomst te annuleren op voorwaarde dat deze annulering tijdig, dat wil zeggen voor de productie, danwel voor de aflevering door CP van de gekochte zaken, schriftelijk aan CP wordt medegedeeld.

 

 1.       Levertijden, levering en risico:

6.1     De tussen CP en de koper overeengekomen levertijden worden door CP zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als definitieve afleverdatum. CP spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
6.2       De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van CP.
6.3       De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
6.4     Alle leveringen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de koper verstrekte prijslijst en/of aanbieding.
6.5     Bij levering af-magazijn worden de zaken geacht door CP te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
6.6     Bij levering franco werk ongelost worden de zaken geacht door CP te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd.
6.7       De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van CP en de schade van CP indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.
6.8     Ingeval van levering franco werk ongelost moet CP overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van CP passend transport en de gebruikelijke voorwaarden.
6.9     Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is CP niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.
6.10   Bij levering franco werk ongelost zal voor elke vracht twee losuren worden toegestaan, gerekend vanaf de aankomst tijdens normale werktijden. Indien meer dan twee losuren, daaronder uitdrukkelijk begrepen de wachttijd, benodigd zijn kan CP deze extra tijd in rekening brengen bij de koper.
6.11   Bij levering franco werk ongelost behoeft CP de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van CP.
6.12   CP is gerechtigd de verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.
6.13.  De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
6.14   CP zal bij levering franco werk ongelost een verzekering afsluiten met betrekking tot het vervoer van de zaken. Het lossen is voor risico koper, conform onze richtlijnen gesteld in onze los- en opslaginstructies. Klachten dienen aangetoond te worden middels een aangetekend CMR.

 

 1. Betaling

7.1     De betaling geschiedt in elk geval binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door CP aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
7.2     Indien de overeenkomst tevens het vervoer van zaken omvat kan CP de zaken verzenden met het beding dat de zaken of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
7.3     Indien CP overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.
7.4     Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of CP ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en wordt hierover vanaf de vervaldag rentedragend tegen 3% per maand.
7.5     Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud:

8.1     CP behoudt zich het eigendom voor van alle door CP aan de koper geleverde goederen totdat de aannemingssom of (koop)prijs van deze goederen en de in het kader van de verwerking van de goederen nader te verrichten prestaties, zoals het uitvoeren van werkzaamheden, geheel is voldaan daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval CP op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens CP. Het is de koper niet toegestaan om geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom van geleverde goederen niet op de koper is overgegaan.
8.2      CP behoudt zich het stil pandrecht voor op de door CP geleverde goederen zodra CP om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van CP op de koper, die ter zake van rente en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen.
8.3       Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
8.4       Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld is CP gerechtigd de zaken die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De koper verleent CP onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

 

 1. Keuring en reclame

9.1     De koper is gehouden om toe te leveren goederen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te keuren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid.
Eventuele  transportschade en afwijking van de hoeveelheid of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief/ CMR te worden vermeld.
9.2     In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlakte structuur (vallend binnen de tolerantie conform EN 14509), heeft de koper niet het recht om af te keuren.
9.3     Koper is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem verschafte (technische) gegevens. Eventuele fouten in tekeningen (productietekeningen daaronder begrepen), berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege koper verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de koper.
9.4     Koper wordt geacht bekend te zijn met de opslag- en verwerkingsvoorschriften van CP zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. (Zie claddingpoint.nl)
9.5     Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 8 dagen na de aflevering CP hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd. Een tijdige reclame geeft de koper in geen geval het recht om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.
9.6     Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken CP hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
9.7     De rechten van de koper als genoemd in artikel 9.5 en 9.6 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door CP ter zake van de producten afgegeven garantie.
9.8     De koper dient CP binnen een termijn van 3 weken schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door CP afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

 

 1. Zekerheid

10.1     Indien er een goede grond bestaat dat de koper haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van CP terstond genoegzaam en in de door CP gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is CP gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
10.2   Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende  schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar.
10.3  Heeft CP de zaken reeds verzonden voordat aan CP omstandigheden blijken op grond waarvan CP  redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper haar verplichtingen niet zal nakomen, dan kan zij er zich tegen verzetten dat de zaken aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door CP. CP dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1   De aansprakelijkheid van CP, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, danwel herlevering van soortgelijke zaken, zulks ter keuze van koper en voor zover CP in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
11.2   CP is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging
van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
11.3   In geval van levering van producten door CP, die zij van derden heeft gekocht, verstrekt CP op deze producten slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers verkrijgt.
11.4   Indien CP door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de koper. CP voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van CP
11.5   CP is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen, indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens CP heeft voldaan.
11.6   Indien de koper CP kan aanspreken op de door CP afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop reparatie of herlevering zal plaatsvinden, ter beoordeling van CP. De totale kosten van een klacht mogen de factuurwaarde van de geleverde goederen niet overschrijven.

 1. Einde overeenkomst

12.1   CP kan de overeenkomst met de koper ontbinden:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een  wezenlijke tekortkoming vormt hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de prijs betaalt of ter zake niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend;
c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of
niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van CP om zekerheid te verschaffen
overeenkomstig artikel 10.
12.2   Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der leveringen door CP aan de koper, CP een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige leveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan CP, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

* CP kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door CP geleden verlies of de gederfde winst.
12.4   In geval CP de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen CP uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn

 1. Overmacht
  13.1   In geval van overmacht is CP gerechtigd de overeenkomst te annuleren of haar leveringsverplichting op te schorten.
  13.2   In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt als overmacht voor CP staking in de ruimste zin des woords en het geval dat leveranciers van CP in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk  ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan CP de producten betrekt.
 2. Intellectueel eigendom
  14.1   Alle door CP vervaardigde tekeningen, berekeningen en alle overige documentatie blijft eigendom van CP. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen of details is niet toegestaan en leidt tot schadeplichtigheid jegens CP. De koper is niet gerechtigd deze bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij CP hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Bij overtreding van dit artikel is de koper voor iedere overtreding een boete van € 5.000,00 aan CP verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van CP.

14.2   Indien en voor zover door CP goederen worden geleverd voorzien van haar handelsmerk, berusten alle rechten met betrekking tot deze handelsmerken uitsluitend bij CP en zal koper desgevraagd aan CP alle medewerking verlenen om de merkenrechten van CP onverkort ten behoeve van CP te handhaven.

15.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1      Alle door CP aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingende karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
15.2.     Eventuele geschillen tussen CP en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaa van vestiging van CP. De koper heeft evenwel tot een maand nadat CP zich jegens hem op dit beding heeft beroepen, het recht de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
15.3.    In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, kunnen partijen samen of ieder voor zich het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (AIBS) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

 

 1. 16.       Depot voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Arnhem.

———-