De kracht van verticaal groen

De kracht van verticaal groen

Afscheid van de oude economie
De afgelopen decennia zijn we gaan werken vanuit systemen die veelal geënt zijn op de groei van onze economie. Het doel van het systeem is, om grote hoeveelheden producten en voedsel te produceren en daarbij een goede afzet op de markt te vinden. Deze manier van handel drijven, de lineaire economie, is niet meer houdbaar en we zien dat we tegen de kaders van het economisch systeem raken, maar ook aan die van het ecosysteem. De manier waarop we nu de aarde uitputten zal nu en in de toekomst voor grote klimaatproblemen gaan zorgen en is onderzocht door 66 wetenschappers uit verschillende landen en vastgesteld binnen Intergovernmental Panel on Climate Change. Nu dat we zien dat het anders moet, staan we ineens voor zeer grote uitdagingen. Bijna iedere dag bieden zich nieuwe catastrofale problemen aan, die we als mensheid gebukt ondergaan. De enige manier om een catastrofe af te wenden is het inperken van onze honger naar groei. In de toekomst zal hiervoor een hoog bedrag moeten worden betaald.

De lust naar groei, maakt dat we in de problemen komen
Dat betalen doen we niet graag, we betalen het immers uit het budget van de lineaire economie. Maar misschien zit daar juist de pijn. We zijn de draagkracht van de aarde uit het oog verloren en we gebruiken haar om onze lusten te bevredigen, de GROEI!
We raken op een punt, dat grondstoffen zeer schaars worden en waar we de uitdijende groei ten koste van onze kwetsbare ecosystemen terrein laten winnen. Deze expansiedrift is niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar. De ruimte en betaalbaarheid van onze woningenvoorraad, de missende samenhang tussen wonen en werken, de steeds maar meer wordende monocultuur en de groeiende industrialisatie en logistieke bebouwing verrijzen in het landschap, waar voorheen weidegronden of natuur was. Door verstedelijking worden steden disfunctioneel en gevoelig voor allerlei problemen zoals, verhoogde uitstoot van fijnstof, hittestress, water- en geluidsoverlast. Verouderde industriegebieden worden verlaten door versnipperde eigendom, door verslechterde infrastructuren en door slechte bereikbaarheid. Oplossingen die worden aangewend zijn  uitbreidingen in de buitenste schil van de bebouwde omgeving voor woningbouw, utiliteit en industrialisatie.

Nieuwe stroming
Maar er is hoop! Steeds meer partijen, zoals Stichting Building for Good en De Bloeimeesters zien oplossingen in deze nijpende situatie en zetten in op drastische systeemveranderingen. Niet alleen in denken, maar ook in hun handelen zetten zij in op systeemverandering. Deze transitie zal veel verstoring geven voor traditionele bedrijven in de lineaire economie, maar is nodig om in de circulaire economie te komen. Stichting Building for Good is juist op zoek naar deze nieuwe stromingen en zet in op een duurzame samenwerking. De Stichting telt nu al meer dan 80 partners. Deze bestaan uit leveranciers, producten, adviesbureaus, architecten, aannemers B&U/ GWW, juristen, engineers, ontwikkelaars, grondstofoogsters (slopers)  afvalrecyclerlaars, bankiers en overheden. Daarnaast is een van de directeuren, Cor van Dijken de voorzitter van de NEN Normcommissie Circulaire Bouweconomie en lid van de Europese Commissie in de werkgroep circulair bouwen. Een systeemverandering op grote schaal.
Stichting Building for Good wil een van deze pioniers zijn die inzet op een harde systeemverandering. Building for Good is een stichting met een nieuwe frisse blik op de gebouwde omgeving. De stichting beschikt over een zeer kundig groot netwerk dat volledig zijn doelen heeft gezet op een CO2-neutraal en circulaire economie, met daarin volop ruimte voor ondernemen, wonen en werken in een  biodiverse duurzame omgeving.  Building for Good is een publiek/private stichting die als doel heeft circulaire economie vooruit te helpen door alle beschikbare kennis te delen. Op deze wijze vergroot Building for Good de impact die zij maakt, door in- en output te creëren voor alle stakeholders.

De missie
De gebouwde omgeving circulair en CO2-neutraal maken, met oog voor alle stakeholders.

De visie
Building for Good heeft als doelstellingen de gebouwde omgeving te transformeren naar circulair en CO2-neutraal in 2040. Voor de overheid zal Building for Good ondersteuning bieden bij het formuleren van circulaire en CO2-neutrale uitvragen op bedrijventerreinen en woonbestemmingen. Voor de markt worden er pasklare oplossingen geboden vanaf het begin van een nieuwbouwproject. Dit wordt gedaan door alle stakeholders te adviseren in de circulaire uitvraag. Building for Good deelt en verwerft kennis, door gebruik te maken van goede samenwerking met haar partners.

SDG’s
Bij Building for Good wordt gebruik gemaakt van de Sustainable Development Goals. We vinden het zeer wenselijk dat niet alleen getoetst wordt op milieudoelen, maar dat er ook aandacht is voor vrede, veiligheid en vooral het uitroeien van armoede en honger. Per project zal getoetst worden welke SDG’s passen binnen een project en worden dan meetbaar gemaakt.

Juridische innovatie
De bouwinnovaties gaan volledig gepaard met de juridische innovaties die daarbij horen. Immers kan je niet innovatief bouwen, zonder hierbij de juridische kant mee te nemen. Het gaat dan niet alleen om de omgevingsrechtelijke en bouwrechtelijke kant (wat kan wel en wat kan niet), maar ook om de privaatrechtelijke en fiscale kant op lange termijn. Dat betekent dat we goed uitzoeken
hoe het bijvoorbeeld gaat met eigendom als er sprake is van een re- en demontabel gebouw. Hoe kunnen we een lange termijn businesscase maken voor alle partijen, die juridisch kloppend is op het moment van bouw, maar ook op het moment van demontage.

Een bloeiende samenwerking
Een mooie samenwerking die ondanks tot stand is gekomen is de samenwerking met De Bloeimeesters. Samentrekken deze partners op om hun kennis en visie te delen. De doelstelling van De Bloeimeesters is om te adviseren, te inspireren en de wereld op een slimme, duurzame, op de natuur geïnspireerde manier in het groen te zetten. Zo kunnen we samen met de natuur leven. Met
respect voor de natuur, met kennis over de natuur, in contact met de natuur. Tussen deze partijen is een mooie samenwerking ontstaan doordat we op een lijn zitten qua inzichten en de integrale aanpak van de uitdagingen die er liggen, hierbij versterken we elkaars kennisniveau en kunnen we samen mooie projecten realiseren.

De toekomst van biobased bouwen
Het bedrijf Miedema werkt samen met Building for Good om in één klap – met hen als krachtige partner – hun netwerk flink te vergroten. En dat is nodig want circulair bouwen kan alleen samen. Samen met partijen die er al ver in zijn, of juist inspiratie en support zoeken. Het is tijd, volgens Miedema voor actie en de kennis van innovaties in grondstoffen en regelgeving van Building for Good komt op het juiste moment.

De kracht van verticaal groen
Een andere partner van de stichting is Cladding Point. Zij leveren een compleet assortiment  sandwichpanelen voor gevels en daken. Waarbij niet alleen de kwaliteit maar ook het welzijn van mens, dier en de aarde centraal staat. Cladding Point kan voldoen aan de hoogste bepalingen van de duurzaamheidscertificaten, zoals BREEAM/GPR Gebouw. Uniek is de ketensamenwerking die zij hebben opgezet, hierdoor wordt het mogelijk een terugnamegarantie af te geven aan de eindgebruiker. Daarnaast heeft Cladding Point in samenwerking met Mobilane een  totaalsysteem met een verticaal groene gevel ontwikkeld die aan alle bouwbesluiteisen voldoet en zich kenmerkt door haar eenvoud waardoor alles mogelijk wordt in vrijheid van het ontwerp en plantenkeuze. Hier is het Premium Design+ MobiPanel uit voort gekomen. Dit groene cassettesysteem is met de carrier sandwichpanelen van Cladding Point volledig circulair, geeft een levendige uitstraling, maar stimuleert ook de biodiversiteit, werkt luchtzuiverend, draagt bij aan geluidsreductie, geeft een stabiel binnenklimaat, maar zorgt ook voor een betere gemoedstoestand van de mens. De kracht van het systeem is dat woon- en werkgebieden in een keer omgetoverd worden, zonder veel ruimteverlies, naar een groene omgeving zonder harde kaders van gebouwen. De gebouwen gaan als het ware op in de natuur. Op bovenstaande wordt door de overheid subsidies verstrekt in de vorm van een fiscaal voordeel. Dit kan oplopen tot maar liefst 45 %! Cladding Point is de enige sandwichpanelen leverancier met dit unieke resultaat.

Groen als hekkensluiter in de begrotingen
Building for Good zet erg in op het anders denken en kijken naar nieuwe- en bestaande ontwikkelingen. Nog altijd wordt er getoetst met de bril vanuit de lineaire economie. Bij ontwikkelingen wordt veelal gekeken naar de maximale bebouwing per perceel, optimalisatie van logistieke structuren en de hoogst haalbare parkeernorm. Hierbij blijft CO 2 -neutraal, natuurinclusief en klimaatadaptief achter en vaak niet eens benoemd. Terwijl dit juist de belangrijke pijlers zijn om de klimaatdoelstellingen te behalen. Naast dat Building for Good inzet op CO2- neutraal en circulair bouwen, vergroenen en verduurzamen van mobiliteit en het lokaal opwekken van duurzame hernieuwbare energie wordt er vooral gekeken naar de inpassingen van natuurinclusief en klimaatadaptief. Dit doen we door het maken van rendabele investeringen met ruimte voor meer biodiversiteit, het wegnemen van harde, zichtbare bebouwingsranden door natuurlijke overgang met het buitengebied, landschappelijke inpassing van natuur en klimaat adaptief werken en bovenal het
creëren van een gezonde werk- en woonomgeving waarbij groen wordt ingezet ten
behoeve van de gezondheid mens en dier.

Aansturen bij de bron
Building for Good neemt bij meerdere gemeenten actief deel bij het opstellen en realiseren van circulaire groene bestemmings- en omgevingsplannen. Om bestemmingen ook circulair te laten zijn, moet er een alternatief komen voor de traditionele grondverkoop.
Doel hiervan is om binnen de circulaire economie verschillende bestemmingen met elkaar uit te wisselen (voornamelijk bedrijventerreinen) en deze van tijdelijk aard maken. Hierbij stellen we de vraag of overheden haar gronden wel willen verkopen of juist in eigendom moeten houden. Waarom de kip met de gouden eieren weggeven als je ook alleen de gouden eieren kunt weggeven? Anders zijn gemeenten na pakweg 25 jaar wisseling van bedrijvigheid, vaak weer verantwoordelijk om de rommel op te ruimen, infra aan te passen en dit gebeurt met gemeenschapsgelden. Om het voordeel van grondpacht voor gemeenten aan te tonen maakt Stichting Building for Good een grond-exploitatieberekening en een sturingsplan voor de langere termijn. Daarnaast is het belangrijk om gronden anders te waarderen op waarde. Zo kan het bouwen van een fabriek economische waarde hebben, maar geen waarde voor de biodiversiteit. Door andere waarderingsmethoden toe te passen wordt inzicht verkregen in de juiste waarde van het menselijk handelen.

Starten met een groenplan
Starten met de contouren van groen en blauw, het klinkt raar, maar verder kijkend in het proces helemaal niet gek. We komen er steeds meer achter dat we achterlopen met het toepassen van biodiversiteit, het aanwenden van klimaatadaptieve structuren en het meetbaar maken van
de klimaatimpact. Een groot deel van onze woningbouwprojecten en bedrijventerreinen kampen steeds meer met hittestress, wateroverlast en dragen niet bij aan welbevinden van mens en dier. Het ontbreken van een integrale aanpak om te komen tot een evenwichtige samenstelling tussen groen, grijs, blauw en rood is niet gebeurd of pas achteraf in de planfase.
Meer groen en blauw is van belang voor zowel de natuur als voor de mens. De circulaire economie geeft meer mogelijkheden om verschillende structuren met elkaar te verweven, zonder dat er een discrepantie ontstaat. Juist die verwevenheid geeft een meerwaarde en er zal automatisch meer ruimte ontstaan voor biodiversiteit, waterstructuren en een ruimere opzet van woningen om verstening tegen te gaan en ruimte te bieden aan klimaatadaptieve oplossingen. Hierbij is planning in het voorstadium key. Uiteindelijk worden de meerkosten die
in het voortraject worden gemaakt, weer snel terugverdiend in de totale exploitatie. Neem alleen al het onderwerp ziekteverzuim/ zorgkosten. We zien dat deze posten significant afnemen wanneer werknemers/bewoners zich in een groene, gezonde omgeving bevinden waarin ze kunnen werken en wonen. Hierin zien we de kracht terugkomen van een gezonde doordachte mix van grijs, groen, blauw en rood. Deze kosten maakt de Stichting inzichtelijk in een Total Cost of Ownership.

Stichting Building for Good staat altijd open voor een duurzame samenwerking en zoekt partners die hierin echt verandering willen maken en dat ook laten zien.
Neem dan gerust contact met ons op!